Hoạt động công ty

Thực tế trên cây Thanh long ở Bình Thuận

     Thử nghiệm đối chứng Phân lân vôi Dolomite Ngọc Châu  trên vườn Thanh long Ông Nguyên ở Hàm Chính- Bình Thuận. Kết quả cho thấy: Vườn Thanh long phát triển khỏe mạnh, hạn chế bệnh nấm trắng, tai cứng , mầu sắc trái đẹp, cho năng suất cao.


         Qua thời gian sử dụng Phân lân vôi Dolomite Ngọc Châu. Ông Nguyễn Đình Thành PGĐ CTy TNHH Văn Ngọc Châu(trái) đến thực địa vườn Thanh long hộ Ông Nguyên (Hàm Chính- Bình Thuận) để đánh giá kết quả thực tế và cùng có nhận xét chung: Cây khỏe, lá xanh cho cành trĩu quả. 

           Sử dụng Phân lân vôi Dolomite Ngọc Châu đều hàng năm, cho mùa bội thu, tai cứng, trái to mầu sắc đẹp, hạn chế nấm bệnh…